Nye tider efter krigen i 1848-50

Efter krigen 1848-50 var borgervæbningen i Ribe i realiteten ophørt med at fungere, og i trit med tidens udvikling er der opstået en trang til en rekonstruktion og modernisering. Ved en resolution af 26. oktober 1853 bestemtes det da, at Ribe Købstads Borgervæbning skulle ophæves og der skulle oprettes et brand- og politikorps, hvis mandskab skulle rekrutteres af den hidtidige borgervæbning og af byens brandkorps.

Justitsminister Simoni udstedte den 31. oktober 1855 et ”Reglement for Ribe Købstads Brand- og Politikorps”, der hermed var oprettet som en moderniseret afløser af den gamle borgervæbning.

Det hedder i § 2 i dette reglement, hvoraf kun ét eksemplar er bevaret: ”Alle byens mandlige Indvaanere, som have opnaaet 18 aars Alderen, ere pligtige til at tjene ved Brand- og Politicorpset, forsaavidt de ikke i Henhold til de gjældende almindelige Bestemmelser ere fritaget herfor …”.

Klik for stor udgave - Ribe Politikorps 1930
Ribe Politikorps 1930
Klik for stor udgave - Ribe Politikorps 1932
Ribe Politikorps 1932